Darperir y wefan gan Dash Information Systems Limited (perchennog) ar ran Amlosgfa Bae Colwyn (cleient).

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut yr ydym yn defnyddio ac yn gwarchod unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch inni pan fyddwch yn defnyddio y wefan hon.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael eu diogelu. Dylem ofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir eu nodi wrth ddefnyddio’r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr y bydd dim ond ei ddefnyddio yn unol â pholisi preifatrwydd hwn.

Gallwn newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd drwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau.

Mae’r datganiad isod yn esbonio sut yr ydym yn casglu ac yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch inni.

Ein hymrwymiad i chi:

 • Byddwn yn casglu, prosesu ac yn defnyddio’r wybodaeth bersonol a ydych yn rhannu gyda ni mewn ffordd sy’n deg, tryloyw a gonest.
 • Byddwn yn unig yn cynnal ac yn defnyddio’r wybodaeth bersonol a ydych yn rhannu gyda ni yn y ffyrdd yr ydych yn dweud y gallwn.
 • Mae gennych yr hawl i ddiwygio neu dynnu yn ôl eich caniatâd am y ffyrdd yr ydym yn cynnal ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg.
 • Byddwn bob amser yn parchu hawliau eich gwybodaeth bersonol fel y nodir mewn deddfwriaeth diogelu data presennol.
 • Lle mae gennym eich caniatâd i wneud hynny, gallwn rannu gwybodaeth a roddwch i ni gyda sefydliadau eraill yr ydym yn gweithio â hwy. Byddwn yn dweud wrthych pwy ydynt pan fyddwn yn gofyn am eich caniatâd i wneud hyn. Os nad ydych am i ni rannu eich data gyda hwy, ond rhaid ichi ddweud wrthym. Gallwch hefyd newid eich caniatâd ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni.
 • Byddwn yn gwneud popeth a allwn i ddiogelu gwybodaeth bersonol a ydych yn rhannu gyda ni drwy’r mesurau diogelwch technegol a sefydliadol rhesymol a mesurau.
 • Byddwn bob amser yn cydymffurfio â chanllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth y DU presennol.

heia

Croeso i ein gwefan! Yn y blychau gwyn hyn, fe welwch ein polisi preifatrwydd Saesneg plaen a’r polisi preifatrwydd cyfreithiol cyfatebol. Nid yw’r rhan hon yn rhwymo, felly defnyddiwch y blychau hyn dim ond fel cymorth wrth adolygu iaith gyfreithiol.

Diogelu eich preifatrwydd yn anhygoel o bwysig i ni. Polisi preifatrwydd hwn yw eich helpu i ddeall sut yr ydym yn trin unrhyw wybodaeth bersonol a ydych yn rhannu gyda ni pan fyddwch yn defnyddio y wefan yma.

Ffyrdd byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Mewn rhai ardaloedd ein gwefan a dulliau cyfathrebu eraill, rydym yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol a fydd yn galluogi ni i ychwanegu eich ymweliad safle neu cysylltu â chi gyda’r wybodaeth yn eich cais neu a allai fod o ddiddordeb i chi, e.e. pan mae fyddwch yn tanysgrifio i ein negeseuon e-bost neu cwblhau ffurflen gysylltu. Rydym hefyd yn casglu eich manylion wrth e-bost neu ein ffonio ag ymholiad er mwyn gallu ymateb yn effeithiol i chi. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth am y pethau ydych ar y wefan. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth personol megis eich enw cyntaf, enw olaf, cyfeiriad post, cyfeiriad a rhif ffôn.

Gall dadansoddi gwybodaeth bersonol ac yn gall wneud defnydd o ffynonellau gwybodaeth ychwanegol i’n helpu i adeiladu proffil gwell ichi. Mae hyn yn helpu ni i ddeall eich gwell, i wella’r gwasanaeth rydym yn gallu i ddarparu ac i wneud yn siŵr ein cyfathrebu i chi yr un mor berthnasol â phosibl. Gallwn hefyd ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol i ganfod a lleihau’r perygl o dwyll ac credyd, helpu i gadw chi, a ni, mor ddiogel ag y gallwn.

Yn syml…

“Gwybodaeth bersonol” yw gwybodaeth gall rhywun eu defnyddio i adnabod chi.

Gallwn ofyn am wybodaeth benodol fel eich enw cyntaf, enw olaf, ffôn cyfeiriad e-bost a nifer ar ein ffurflenni cyswllt a os mae roi sylwadau ar y wefan.

Ni fydd ein gwerthu neu rentu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti. Yn bennaf, yn defnyddio gwybodaeth bersonol i redeg ein gwasanaeth, gwnewch yn siŵr yn gweithio’n dda ac yn ddiogel, a gwneud gwelliannau.

Weithiau rydym yn agregu’r data defnyddiwr ddienw i ddeall ein sylfaen cwsmeriaid yn well.

Efallai y bydd yn cysylltu gyda gwasanaethau trydydd parti i wella eich profiad. Mae’r nodweddion hyn yn cael eu rheoli gan y cwmni priod preifatrwydd polisi felly adolygu eich gosodiadau preifatrwydd yno.

Ein cyfathrebu

Yr ydym am roi cymaint o reolaeth dros y ffordd rydym yn cyfathrebu â chi â phosibl ichi. Os yw’n well gwnaethom bethau’n wahanol – neu hyd yn oed roi’r gorau i gysylltu â chi yn llwyr – pob gohebiaeth oddi wrthym bob amser esbonio sut i ymeithrio o’r cyfathrebu yn y dyfodol neu newid eich dewisiadau. Ein nod yw rhoi i chi reolaeth lwyr dros sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth personol yr ydych yn ei rannu gyda ni.

Fel arall, gallwch bob amser gysylltu â ni drwy ein ffurflen gysylltu.

Yn syml…

Bydd dim ond yn cysylltu â chi gan ddefnyddio’r dulliau yr ydych wedi rhoi eich caniatâd clir yn uniongyrchol.

Lle rydym yn storio eich gwybodaeth bersonol

Drwy roi gwybodaeth bersonol i mewn i’r wefan, rydych yn cytuno bod gwybodaeth bersonol yn cael ei gynnal ar weinyddion wedi’u lleoli yn y DU. Er y caiff eich gwybodaeth bersonol ei storio ar weinyddion wedi’u lleoli yn y DU, bydd yn aros o fewn ein rheolaeth effeithiol bob amser. Cynnal rôl y darparwr data yn gyfyngedig i ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw i ni, ac rydym wedi Rydym wedi cymryd camau i sicrhau bod ein data darparwyr yn cynnal wneud nid mynediad i, a defnyddio angenrheidiol lefel o ddiogelwch ar gyfer eich gwybodaeth bersonol. Maent yn rheoli ni, ac ni chaniateir i gael mynediad neu ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol, heblaw at ddiben cyfyngedig o storio gwybodaeth.

Os nad ydych am eich gwybodaeth bersonol gael ei drosglwyddo i weinydd wedi’i leoli yn y DU, dylech nid rhoi eich gwybodaeth bersonol i ni neu defnyddiwch y wefan.

Gall y data a gasglwn gennych ar achlysur ei drosglwyddo i, a’i storio ar cyrchfan y tu allan i’r ardal economaidd Ewropeaidd (“EEA”). Gall hefyd gael ei phrosesu gan staff a gweithredu y tu allan i’r AEE sy’n gweithio i ni neu un o’n cyflenwyr. Roedd staff o’r fath ymgymryd â, ymysg pethau eraill, cafodd eich Gorchymyn, prosesu eich manylion taliadau a darparu gwasanaethau cymorth. Er y gallai hyn ddigwydd, gallwch fod yn dawel eu meddwl bod y data bob amser cynhelir yn ddiogel ac yn unol â gofynion y ddeddfwriaeth diogelu data UK. Fodd bynnag, rydym am i chi fod yn ymwybodol drwy gyfathrebu electronig gyda ni, eich bod yn deall ac yn cytuno i ein prosesu gwybodaeth bersonol yn y ffordd hon.

Rydym yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael eu trin mewn ffordd ddiogel ac yn unol â polisi preifatrwydd hwn.
Cedwir yr holl wybodaeth a rowch i ni ar ein gweinyddion diogel. Lle rydym wedi rhoi chi (neu os ydych wedi dewis) cyfrinair sy’n eich galluogi i gael gafael ar rai rhannau o’n safle, rydych yn gyfrifol am gadw y cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn i chi beidio â rhannu cyfrinair ag unrhyw un.

Yn syml…

Fel arfer yn eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio yn y DU. Fodd bynnag, ar rai achlysuron, efallai y bydd eich gwybodaeth bersonol ei storio y tu allan i’r ardal economaidd Ewropeaidd (“EEA”). Dawel eich gwybodaeth bersonol bob amser cynhelir yn ddiogel ac yn unol â gofynion y ddeddfwriaeth diogelu data UK.

Rhannu eich data

Ni fyddwn yn datgelu gwybodaeth bersonol a ddarparwyd gennych atom i endidau y tu allan i’n grŵp o gwmnïau os yw’n angenrheidiol ac yn briodol i hwyluso pwrpas y casglwyd eich gwybodaeth bersonol yn unol â’r polisi hwn, gan gynnwys y darpariaeth y wefan.

Rydym yn ystyried eich gwybodaeth i fod yn rhan hanfodol o’n perthynas gyda chi. Nid ydym yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon, gan gynnwys i hysbysebwyr trydydd-parti.

Efallai y bydd yn rhannu eich gwybodaeth gyda dewis trydydd partïon gan gynnwys:

 • Y cleient at ddibenion ymateb i ymholiad a wnaed drwy gyfrwng y ffurflen gysylltu.
 • Partneriaid busnes, cyflenwyr a is-gontractwyr ar gyfer cyflawni unrhyw gontract inni ymrwymo i chi.
 • Yn y gwerthu neu brynu unrhyw fusnes neu asedau, ac felly gallwn ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i werthwr darpar neu brynwr busnes neu asedau o’r fath.
 • Os yw perchennog neu sylweddol bob un o’i asedau a gaffaelwyd gan drydydd parti, yn yr achos wybodaeth bersonol a gedwir ganddo am ei chwsmeriaid yn un o’r asedau a drosglwyddwyd.
 • Os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich gwybodaeth bersonol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymwys ein telerau defnyddio a chytundebau eraill; neu i ddiogelu hawliau, eiddo neu ddiogelwch y perchennog, ein cwsmeriaid neu bobl eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau eraill a sefydliadau at ddibenion amddiffyn twyll a lleihau risg credyd.

Yn syml…

Gellir darparu gwybodaeth bersonol a ddarperir drwy’r ffurflen cyswllt ein cleient at ddiben eich ymholiad.

Gallwn neilltuo neu drosglwyddo y polisi preifatrwydd hwn eich gwybodaeth bersonol a gwybodaeth gysylltiedig os gwerthu y cwmni, neu yn cael, neu ddiddymu y cwmni.

Weithiau, y gyfraith neu subpoenas yn gofyn inni rannu gwybodaeth neu efallai y bydd angen defnyddio’r wybodaeth i ymchwilio ac atal gweithredoedd anghyfiawn.

Diweddaru eich manylion

Cywirdeb gwybodaeth yn bwysig i ni. Os ydych yn newid eich cartref neu cyfeiriad e-bost, neu’n os oes unrhyw wybodaeth arall sydd gennym yn anghywir neu yn newid mewn unrhyw ffordd, neu hyd yn oed os dymunwch syml i wirio bod y data rydych chi wedi rhannu gyda ni yn gyfredol, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen gysylltu.

Yn syml…

Mae’n hawdd i ddarparu manylion diweddaraf i ni. Dim ond defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar y dudalen cyswllt a dewiswch yr opsiwn priodol.

Dewis

Broses a storio gwybodaeth ar ran ein defnyddwyr. Efallai byddwch yn gwrthod i gyflwyno unrhyw wybodaeth bersonol drwy’r wefan, yn yr achos na efallai yn gallu i ddarparu rhai gwasanaethau i chi.

Yn syml…

Gall wrthod ichi roi rhai o wybodaeth bersonol, ond o ganlyniad, efallai na fyddwch chi’n gallu i ddefnyddio holl nodweddion y wefan.

Diogelwch

Yr ydym wedi ymrwymo i warchod diogelwch eich gwybodaeth personol ac rydym yn cymryd pob rhagofal rhesymol i ddiogelu rhag mynediad heb awdurdod, addasu neu ddatgeliad. Mae hyn yn berthnasol i ddiogelwch ffisegol y data sydd gennym, a nodweddion y lefel uchel o ddiogelwch digidol a ddefnyddiwn. Caiff eich gwybodaeth bersonol ei storio ar weinyddion diogel y mae tystysgrifau SSL gan awdurdod tystysgrif blaenllaw Comodo, a holl ddata a drosglwyddir rhwng chi ac mae’r wefan wedi’i hamgryptio.

Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch technolegol, corfforol a gweinyddol rhesymol fasnachol, megis llenni tân a nodweddion diogelwch datblygedig ofalus, i ddiogelu cyfrinachedd a diogelwch eich gwybodaeth bersonol o fewn y wefan. Er enghraifft, pan rydych yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol (megis manylion mewngofnodi neu wybodaeth a gyflwynwyd drwy gyfrwng y ffurflen gysylltu) amgryptio’r inni drosglwyddo’r wybodaeth honno gan ddefnyddio technoleg haen soced diogel (SSL). Defnyddir technolegau hyn, gweithdrefnau a mesurau eraill mewn ymdrech i sicrhau bod eich data yn ddiogel, ac ond ar gael i chi ac i’r rhai oedd wedi eich awdurdodi i gael mynediad at eich data. Fodd bynnag, hyd yn oed gyda’r holl rhagofalon hyn, gellir gwarantu nad oes trosglwyddiad data dros y rhyngrwyd yn ddiogel 100%. Felly, er bod yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth yr ydych chi’n datgelu i ni ar-lein neu drwy e-bost a ydych rhaid naill ai ddeall ichi wneud hynny ar eich menter eich hun.

Gymryd gofal i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Rydym yn cymryd camau i sicrhau bod mynediad at wybodaeth bersonol yn gyfyngedig i gyflogeion sydd ei angen a bod holl weithwyr cyflogedig sy’n ymdrin â gwybodaeth bersonol yn llawn sydd wedi’u hyfforddi ac yn cadw’n gyfredol ar ein rheoli data, diogelwch ac arferion preifatrwydd. Ein cyflogeion eu hysbysu a’u hatgoffa am y pwysigrwydd a roddwn ar breifatrwydd, a beth y gallant ei wneud i ddiogelu eich gwybodaeth.

Yn syml…

Diogelwch eich gwybodaeth yn bwysig i ni, ac rydym yn cymryd o ddifrif. Rydym yn cymryd nifer o gamau i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel drwy ddefnyddio’r dechnoleg fasnachol rhesymol a mesurau diogelwch. Nid ydym yn gyfrifol am y mesurau diogelwch unrhyw drydydd parti.

Gwefan olrhain

Fel rhan o’n mesurau diogelwch, bob tro y ceisir ein gwefan, ydym yn cofnodi dyddiad, amser a defnyddio cyfeiriad IP. Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd hyn yn golygu bod cofnod yn cael ei gysylltu â gwybodaeth bersonol rydych chi wedi’u rhannu. Weithiau gall y ddyfais a ddefnyddiwyd i gael mynediad at y wefan (e.e. ffôn symudol, tabled, gliniadur) yn darparu rhagor o wybodaeth, megis y ddyfais a system weithredu. Mae defnyddio’r wybodaeth hon yn ein helpu i wella perfformiad ein safle er enghraifft drwy ddeall yr adegau o’r dydd a dyddiau’r wythnos y gwelwn traffig brig, ac i asesu poblogrwydd gwahanol ardaloedd y safle.

Rydym yn defnyddio system dadansoddi mewnol i’n helpu i fesur tueddiadau traffig a defnydd ar gyfer y wefan. Mae offer hyn yn casglu gwybodaeth a anfonir gan eich porwr fel rhan o’r cais Tudalen ar y we, gan gynnwys y tudalennau gwe a fyddwch yn ymweld â, eich ychwanegion y porwr, a gwybodaeth arall sy’n ein helpu i wella’r wefan. Efallai inni gasglu a defnyddio’r wybodaeth hon analytics ynghyd â eich gwybodaeth bersonol i adeiladu proffil ehangach ein defnyddwyr unigol fel y gallwn eich gwasanaethu yn well.

Yn syml…

Rydym yn defnyddio olrhain i weld beth sy’n digwydd gyda gwefan, ble mae ein hymwelwyr yn dod a sut maent yn defnyddio y wefan.

Nid olrhain

Er inni wneud ein gorau i cadw’r dewisiadau preifatrwydd ein defnyddwyr, nid ydym yn gallu ymateb i arwyddion ei wneud nid yn trac gan eich porwr ar hyn o bryd. Fel y trafodwyd uchod, rydym yn olrhain gwybodaeth am ddefnydd o’r wefan drwy ddefnyddio briwsion ar gyfer dadansoddi ac at ddibenion mewnol yn unig. Oherwydd nid ydym yn casglu gwybodaeth hwn i chi olrhain ar draws gwefannau dros amser, bydd eich dewis yr opsiwn “Nid olrhain” a ddarperir gan eich porwr ddim yn cael unrhyw effaith ar ein casgliad o wybodaeth briwsionyn ar gyfer dadansoddi at ddibenion mewnol.

Yn syml…

Os ydych yn defnyddio porwr “Peidio ag olrhain” lleoliad, ar hyn o bryd nid ydym yn ymateb i geisiadau DNT.

Defnyddio cwcis

Briwsion yn ddarnau bach o wybodaeth a anfonwyd gan y gweinydd gwe i borwr gwe, sy’n galluogi gweinydd i gasglu gwybodaeth oddi wrth y porwr. Fel llawer o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis eich darparu gyda gwasanaeth gwe mwy personol, gan gynnwys monitro perfformiad ein tudalennau gwe, adeiladu proffil o’r ffyrdd y byddwch yn defnyddio ein gwefan. Ceir rhagor o wybodaeth am ein defnydd o cwcis yn ein Polisi cwcis. Cewch wybodaeth mwy cyffredinol, gan gynnwys camau y gallwch eu cymryd i wrthod eu defnydd, ar wefan Biwro hysbysebu’r rhyngweithiol www.allaboutcookies.org.

Gallech osgoi defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr (bydd mwy o fanylion am sut i newid hyn yn dibynnu ar pa borwr rydych yn ei ddefnyddio (e.e. Google Chrome neu Microsoft Internet Explorer). Nodwch os ydych yn gwneud hyn ni efallai byddwch yn gallu defnyddio’r swyddogaeth lawn ein gwefan.

Yn syml…

Rydym yn casglu rhywfaint o wybodaeth gennych yn defnyddio cwcis yn awtomatig fel y gwyddom pan fydd pethau’n mynd o’i le, neu i’n helpu i ddeall pa rannau o’r wefan angen rhywfaint o welliant.

Dolenni i wefannau eraill

Gall y wefan gynnwys cysylltiadau a weithredir gan gyrff cysylltiedig a thrydydd partïon eraill. Byddwch yn ymwybodol bod nid ni sy’n penderfynu’r ac nid ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd na chynnwys y gwefannau a cheisiadau gan drydydd partïon. Eich pori a rhyngweithio ar unrhyw wefan trydydd parti neu wasanaeth, gan gynnwys y rhai sy’n cael cyswllt ar ein gwefan, yn amodol ar y rheolau trydydd parti a pholisïau. Rydym yn eich annog i fod yn ymwybodol pan fyddwch yn gadael y wefan hon ac yn darllen y datganiadau preifatrwydd y gwefannau trydydd parti a cheisiadau wedi’u cysylltu â gwefan y. Yn eu cymeradwyo ac nid yn gyfrifol am arferion gwefannau neu geisiadau trydydd partïon.

Yn syml…

Cysylltiadau i wefannau cleientiaid a proffiliau cyfryngau cymdeithasol ar gael ar y wefan.

Efallai y bydd yn cysylltu â gwefannau trydydd parti i wella eich profiad. Mae’r nodweddion hyn yn cael eu rheoli gan y cwmni priod preifatrwydd polisi felly adolygu eich gosodiadau preifatrwydd yno.

Mynediad at eich gwybodaeth bersonol

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, mae gennych yr hawl i wneud cais ac anfon:

 • cadarnhad o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch;
 • eraill atodol wybodaeth sydd gennym amdanoch chi.

Gallwch wneud cais drwy ein ffurflen gysylltu neu drwy’r post gan ddefnyddio ein gwybodaeth gyswllt. Byddwn yn cymryd camau i gadarnhau eich hunaniaeth cyn rhyddhau unrhyw wybodaeth i chi. Bydd gennym ddim yn codi tâl am ddarparu’r wybodaeth y gofynnwch amdani. Byddwn yn ymateb i’ch cais o fewn 30 diwrnod ar ôl y cais oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

Yn syml…

Cysylltwch â ni os hoffech gael gwybod pa wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch.

Eich hawliau a’ch bod yn derbyn y polisi hwn

Drwy rannu eich dewisiadau caniatâd, a defnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd casglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â ‘n polisi preifatrwydd. Os nad ydych yn cytuno i’r polisi hwn, peidiwch â defnyddio ein gwefannau.

Unrhyw wybodaeth bersonol a gyflwynwyd drwy ein gwefannau yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth diogelu data gyfredol y DU (gan mai 25 2018, byddwn yn gweithio yn unol â Deddf Diogelu Data 2018). I ddarganfod mwy am eich hawliau o dan y ddeddfwriaeth diogelu data ac yn y dyfodol, ewch i gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Yn syml…

Os nad ydych yn cytuno i’r polisi preifatrwydd hwn os gwelwch yn dda Peidiwch â defnyddio’r wefan hon.

Polisi preifatrwydd ar gyfer pobl ifanc dan oed

Amddiffyn plant yn bwysig iawn i ni. Os ydych o dan 13, wneud nid Rhowch unrhyw wybodaeth bersonol.

Dylai plant bob amser yn gofyn i riant neu warcheidwad am ganiatâd cyn anfon gwybodaeth bersonol i unrhyw un ar-lein.

Yn syml…

Rhaid i chi fod o leiaf 13 mlwydd oed i ddarparu gwybodaeth bersonol drwy wefan hon.

Cadw gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar gyfer unig cyhyd ag y bo angen at y dibenion y caiff ei chyflenwi iddo. Lle mae eich gwybodaeth yn ofynnol mwyach, bydd bob amser gwneud yn siŵr yn ei waredu mewn modd diogel. Rhowch nodyn hyd yn oed os ydym yn dileu eich gwybodaeth bersonol y gall barhau ar gwneud copi wrth gefn neu archifol cyfryngau am gyfnod ychwanegol o amser.

Yn syml…

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol nes bellach mae angen inni ei rhoi i chi y gwasanaeth. Efallai y bydd hefyd yn cadw eich gwybodaeth bersonol os yw’n ofynnol gan y gyfraith neu os oes angen i gadw cofnodion mewnol cywir.

Newidiadau

Efallai y bydd yn gwneud newidiadau i’r polisi hwn o bryd i’w gilydd. Os ydym yn newid ein polisi preifatrwydd bydd yn ôl y newidiadau ar y dudalen. Dylech ailedrych ar y polisi pan fyddwch am i gadarnhau sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

Roedd y polisi diwygiedig ar 20 Mai 2018.

Yn syml…

Gallwn newid ein polisi preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid, byddwn yn ceisio rhoi gwybod i chi, ond mae eich defnydd parhaus o’r gwasanaeth yn golygu eich bod yn cytuno i gael eu rhwymo gan y polisi preifatrwydd hwn.